برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.